Polityka prywatności

1. Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności mają takie znaczenie, jak wynika to z Regulaminu Serwisu.

2. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Rejestracja Konta w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych:

 • Imię,
 • nazwisko,
 • płeć,
 • adres poczty elektronicznej,
 • kraj,
 • województwo,
 • miejscowość.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług w ramach konta w Serwisie.

4. Po dokonaniu Rejestracji Konta w Serwisie Użytkownik może uzupełnić profil Użytkownika w ramach Konta.

Uzupełnienie tych danych jest dobrowolne i służy zwiększeniu ilości informacji dostępnych dla osób chcących skorzystać z usług. Decydując się na edycję profilu Użytkownika lub dodanie danych osobowych do zgłoszeń Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego dodatkowo udostępnionych danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także potwierdzenie zapoznania się zasadami przetwarzania danych osobowych następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego w Serwisie.

Użytkownik w każdym czasie może usunąć dane osobowe, które udostępnia fakultatywnie.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w postaci adresu IP oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików „cookies” (o czym szerzej w dalszej części polityki prywatności).

6. Administrator zapewnia w Serwisie możliwość skontaktowania się przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania adresu poczty elektrycznej, który jest niezbędny do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie w formularzu kontaktowym adresu e-mail jest dobrowolne, lecz jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysłania zapytania i skontaktowania się z Administratorem.

7. Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Wilsona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000970767, adres siedziby Głogowska 58/6, 60-737 Poznań.

8. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem recepcja@centrumwilsona.pl.

9. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych przez podmioty, które współpracują z Administratorem i przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

11. Dane osobowe Użytkowników (w tym także adres IP urządzenia Użytkownika, oraz inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies”) przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), głównie w celu świadczenia Usług w ramach Serwisu oraz w innych niżej wskazanych celach, w tym:

   a) W zakresie korzystania z Serwisu:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług przez Serwis w zakresie, w jakim jest to konieczne do udostępnienia Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie; w tym w szczególności w celu świadczenia Usług związanych z prowadzeniem Konta w Serwisie; w celu obsługi płatności dokonywanych przez Użytkowników oraz w celu obsługi reklamacji Usług przez Użytkowników korzystających z Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług w zakresie danych wymaganych przy Rejestracji Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu wykonania umowy o świadczenie Usług przez Serwis poprzez umożliwienie Użytkownikowi uzupełnienia swojego profilu w ramach Konta – podstawą prawną przetwarzania zgoda Użytkownika w zakresie danych Użytkownika podanych po dokonaniu Rejestracji Konta w ramach uzupełnienia profilu Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Usługodawcy, wynikających z właściwych przepisów (w tym podatkowych) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu ewentualnego zidentyfikowania, ustalenia i dochodzenia roszczeń wobec Użytkowników lub w celu odparcia roszczeń Użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

   b) W zakresie korzystania z formularza kontaktowego:

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi przesłanej wiadomości w ramach formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności zapewnienia Administratorowi sposobu komunikacji z osobami korzystającymi z Serwisu.

   c) W zakresie plików „cookies”:

 • w celu statystycznym i analitycznym – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora związany z poprawą wydajności i funkcjonalności Serwisu, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających Serwis – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, np. przed atakami zewnętrznymi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

   d) W zakresie informacji handlowych:

 • w celu podejmowania działań informacyjno-marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego lub podjęciem innych czynności w Serwisie (np. wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego), wymagających podania danych osobowych, jednakże jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

13. W związku ze świadczeniem Usług przez Serwis dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia Usług, a także innym podmiotom współpracującym z Serwisem takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne.

Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Serwis korzysta z usługi Google Analytics dla zbierania i analizowania informacji o Serwisie. W powyższym celu informacje o osobach korzystających z Serwisu są przesyłane do Google. Google wyklucza przesyłanie informacji umożliwiających identyfikację danej osoby, jednakże adres IP nie jest traktowany jako taka informacja przez Google. Wobec powyższego Serwis aktywował funkcję anonimizacji adresu IP, na skutek czego adres IP ulega skróceniu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W szczególnych, ściśle określonych przypadkach możliwe jest przesłanie pełnego adresu IP do serwera Google zlokalizowanego poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), gdzie nastąpi jego odpowiednie skrócenie.

Z zastrzeżeniem powyższego, dane osobowe Użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie będą przekazywane podmiotom trzecim spoza tego terenu.

14. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

15. Każdy użytkownik Serwisu po dokonaniu Rejestracji ma prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • żądania przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystanie z innych uprawnień, o których mowa powyżej następuje poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja@centrumwilsona.pl Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zaprzestanie przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

17. W razie uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Serwis używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

19. Użytkownik ma prawo wyrażenia zgody na przesyłanie przez Serwis na adres e-mailowy Użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.), z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, przy czym przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Podanie w tym celu danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wysyłania do Użytkowników takich informacji.